Het betreden van de faciliteiten van Kartcircuit Pottendijk en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.

De gevolgen van het niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

De bezoeker is bekend met de risico’s van (deelname aan) karten.

Kartcircuit Pottendijk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uw rijge­drag of rijgedrag van anderen op de kartbaan.

Kartcircuit Pottendijk is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens verblijf bij Kartcircuit Pottendijk, ongeacht door welke oorzaak ontstaan.

Kartcircuit Pottendijk is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van Bezoeker ook niet in geval van kluisjes gebruik gemaakt wordt.

Reclamaties worden door  Kartcircuit Pottendijk slechts in behandeling genomen indien deze direct kenbaar worden gemaakt aan bevoegd personeel. Bij het verlaten van het terrein vervalt het reclamatierecht.

Kartcircuit Pottendijk maakt gebruik van beveiligingscamera’s en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.

Kartcircuit Pottendijk maakt tijdens activiteiten beeldmateriaal die door haar kunnen worden gepubliceerd op haar internetsite en voor promotionele doeleinden. Indien Bezoeker hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij dit voorafgaand aan het deelnemen van de activiteit bij Kartcircuit Pottendijk melden.

Adressen uit het Klantenbestand zullen door Kartcircuit pottendijk niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel gebruikt worden door Kartcircuit pottendijk.
De gegevens van Bezoeker worden door Kartcircuit Pottendijk vastgelegd in een databestand ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Betaling dient te geschieden voordat men gebruik maakt van enige faciliteit.

Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient de betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.

Gebruik van een Dekkleed onder eigen race machine is verplicht.

Maximaal dBa, rijden met eigen race machine, zie de pagina voor uw machine op onze website, www.pottendijk.nl